Gebruiksvoorwaarden

  1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

C.S.V. groep; een handelsnaam van Constructie & Systeembouw Vereiken Helmond b.v.. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 17082434;

Website: alle webpagina’s waaruit de site van C.S.V. groep opererende onder de domeinnaam www.csvgroep.nl is samengesteld;

Bezoeker: iedereen die de Website en/of social media account(s) van C.S.V. groep bezoekt of van de daarop aangeboden informatie gebruik maakt of kennis neemt;

  1. Toepasselijkheid 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van deze Website en/of de social media account(s) van C.S.V. groep. Het gebruik van de daarop te raadplegen informatie in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere Bezoeker, daar kennisname van de gebruiksvoorwaarden via een hyperlink op alle webpagina’s altijd mogelijk is. C.S.V. groep kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt /worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige / vernietigde bepaling(en).

  1. Aansprakelijkheid

C.S.V. groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet voorkomen worden. C.S.V. groep is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door C.S.V. groep of door de Bezoeker aan C.S.V. groep middels de Website of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt C.S.V. groep geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens C.S.V. groep via de Website. C.S.V. groep aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de Website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. C.S.V. groep garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

  1. Apparatuur

C.S.V. groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van Bezoeker door het gebruik of bezoek van de Website. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de Website.

  1. Intellectuele Eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website, social media account(s) van C.S.V. groep en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van C.S.V. groep. Het opvragen en bekijken van de gegevens is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming van C.S.V. groep nodig. De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van C.S.V. groep of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C.S.V. groep of de desbetreffende licentiegever.

  1. Inbreuk rechten derden

Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks de door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan de op deze Website gebruikte content, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten aan ons.(Zie “Contact” op Website.)

  1. Rechts- en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wettelijke competentieregels bevoegde Nederlandse rechter

Deze gebruiksvoorwaarden kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Versie 1, september 2018.